રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી નડ્ડાજીએ દેશના કાર્યકર્તાઓને યથાશક્તિ મુજબ રૂ. 100 કે તેનાથી વધુ રૂપિયાનું અનુદાન કરવા અપીલ કરી છે, ત્યારે માન. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા રચિત PM-CARESમાં 1 લાખ રૂપિયાનું યોગદાન આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી નડ્ડાજીએ દેશના કાર્યકર્તાઓને યથાશક્તિ મુજબ રૂ. 100 કે તેનાથી વધુ રૂપિયાનું અનુદાન કરવા અપીલ કરી છે, ત્યારે માન. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા રચિત PM-CARESમાં 1 લાખ રૂપિયાનું યોગદાન આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

#IndiaFightsCorona

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી નડ્ડાજીએ દેશના કાર્યકર્તાઓને યથાશક્તિ મુજબ રૂ. 100 કે તેનાથી વધુ રૂપિયાનું અનુદાન કરવા અપીલ કરી છે, ત્યારે માન. પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા રચિત PM-CARESમાં 1 લાખ રૂપિયાનું યોગદાન આપતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0