ડિસેલીનેશન પ્લાન્ટ થી પાણીદાર બનશે ગુજરાતની આવતીકાલ 👉 દહેજમાં ઔદ્યોગિક હેતુસર દેશનો સૌ પ્રથમ 100 MLD ક્ષમતાનો ડિસેલીનેશન પ્લાન્ટ સ્થપાશે 👉 રાજ્યમાં ખારા પાણીને શુદ્ધ પાણીમાં રૂપાંતર કરતા 8 ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટની સ્થાપના કરવામાં આવશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ડિસેલીનેશન પ્લાન્ટ થી પાણીદાર બનશે ગુજરાતની આવતીકાલ

👉 દહેજમાં ઔદ્યોગિક હેતુસર દેશનો સૌ પ્રથમ 100 MLD ક્ષમતાનો ડિસેલીનેશન પ્લાન્ટ સ્થપાશે

👉 રાજ્યમાં ખારા પાણીને શુદ્ધ પાણીમાં રૂપાંતર કરતા 8 ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટની સ્થાપના કરવામાં આવશે

ડિસેલીનેશન પ્લાન્ટ થી પાણીદાર બનશે ગુજરાતની આવતીકાલ 👉 દહેજમાં ઔદ્યોગિક હેતુસર દેશનો સૌ પ્રથમ 100 MLD ક્ષમતાનો ડિસેલીનેશન પ્લાન્ટ સ્થપાશે 👉 રાજ્યમાં ખારા પાણીને શુદ્ધ પાણીમાં રૂપાંતર કરતા 8 ડિસેલિનેશન પ્લાન્ટની સ્થાપના કરવામાં આવશે

Let's Connect

sm2p0