"કુંભાર સશક્તિકરણ યોજના" અંતર્ગત ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રના 100 કુંભારોને વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ઇલેકટ્રીક ચાકનું વિતરણ કરતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તથા ગાંધીનગર લોકસભા સીટના સાંસદ શ્રી અમિતભાઇ શાહ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"કુંભાર સશક્તિકરણ યોજના" અંતર્ગત ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રના 100 કુંભારોને વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ઇલેકટ્રીક ચાકનું વિતરણ કરતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તથા ગાંધીનગર લોકસભા સીટના સાંસદ શ્રી અમિતભાઇ શાહ

"કુંભાર સશક્તિકરણ યોજના" અંતર્ગત ગાંધીનગર લોકસભા ક્ષેત્રના 100 કુંભારોને વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી ઇલેકટ્રીક ચાકનું વિતરણ કરતા કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તથા ગાંધીનગર લોકસભા સીટના સાંસદ શ્રી અમિતભાઇ શાહ

Let's Connect

sm2p0