ગુજરાતના ખેડૂતોને મગફળીના પોષણક્ષમ ભાવો મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી। રાજ્ય સરકાર દ્વારા 100 કરોડની ફાળવણી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતના ખેડૂતોને મગફળીના પોષણક્ષમ ભાવો મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી। રાજ્ય સરકાર દ્વારા 100 કરોડની ફાળવણી.

ગુજરાતના ખેડૂતોને મગફળીના પોષણક્ષમ ભાવો મળી રહે તે માટે રાજ્ય સરકાર દ્વારા ટેકાના ભાવે મગફળીની ખરીદી। રાજ્ય સરકાર દ્વારા 100 કરોડની ફાળવણી.

Let's Connect

sm2p0