ઈમાનદારીના મુદ્દે દેશની જનતા આજથી 100 વર્ષ પછી પણ કોંગ્રેસ પર વિશ્વાસ નહીં કરે કેમ કે, તમારું પાપ બોલે છે અને તમારો જૂનો ઈતિહાસ બોલે છે.

AntiBlackMoneyDay

ઈમાનદારીના મુદ્દે દેશની જનતા આજથી 100 વર્ષ પછી પણ કોંગ્રેસ પર વિશ્વાસ નહીં કરે કેમ કે, તમારું પાપ બોલે છે અને તમારો જૂનો ઈતિહાસ બોલે છે. #AntiBlackMoneyDay

ઈમાનદારીના મુદ્દે દેશની જનતા આજથી 100 વર્ષ પછી પણ કોંગ્રેસ પર વિશ્વાસ નહીં કરે કેમ કે, તમારું પાપ બોલે છે અને તમારો જૂનો ઈતિહાસ બોલે છે. #AntiBlackMoneyDay

Let's Connect

sm2p0