નમસ્તે ટ્રમ્પ કાર્યક્રમ પાછળ 100 કરોડના ખર્ચની વાતો પાયાવિહોણી. રાજ્ય સરકારે આ કાર્યક્રમ માટે 8 કરોડ રૂપિયા અને AMC એ 4.5 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા. રોડ અને રસ્તાના જે કામો થયા તે અગાઉથી મંજુર થયેલા હતા. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

નમસ્તે ટ્રમ્પ કાર્યક્રમ પાછળ 100 કરોડના ખર્ચની વાતો પાયાવિહોણી.

રાજ્ય સરકારે આ કાર્યક્રમ માટે 8 કરોડ રૂપિયા અને AMC એ 4.5 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા.

રોડ અને રસ્તાના જે કામો થયા તે અગાઉથી મંજુર થયેલા હતા. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

નમસ્તે ટ્રમ્પ કાર્યક્રમ પાછળ 100 કરોડના ખર્ચની વાતો પાયાવિહોણી. રાજ્ય સરકારે આ કાર્યક્રમ માટે 8 કરોડ રૂપિયા અને AMC એ 4.5 કરોડ રૂપિયા ફાળવ્યા. રોડ અને રસ્તાના જે કામો થયા તે અગાઉથી મંજુર થયેલા હતા. : માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી

Let's Connect

sm2p0