👉 કોવિડ હોસ્પિટલોમાં સતત કોરોના દર્દીઓની સેવા કરતા કોરોના વોરિયર્સ માટે રૂપાણી સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય 👉 સરકારી હોસ્પિટલમાં 100 બેડ હોય ત્યાં 5 બેડ અને જ્યાં 100 કરતાં વધુ બેડ હોય ત્યાં 10 બેડ કોરોના વોરિયર્સ માટે રીઝર્વ રાખવાના રહેશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 કોવિડ હોસ્પિટલોમાં સતત કોરોના દર્દીઓની સેવા કરતા કોરોના વોરિયર્સ માટે રૂપાણી સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય

👉 સરકારી હોસ્પિટલમાં 100 બેડ હોય ત્યાં 5 બેડ અને જ્યાં 100 કરતાં વધુ બેડ હોય ત્યાં 10 બેડ કોરોના વોરિયર્સ માટે રીઝર્વ રાખવાના રહેશે.

👉 કોવિડ હોસ્પિટલોમાં સતત કોરોના દર્દીઓની સેવા કરતા કોરોના વોરિયર્સ માટે રૂપાણી સરકારનો મહત્વનો નિર્ણય 👉 સરકારી હોસ્પિટલમાં 100 બેડ હોય ત્યાં 5 બેડ અને જ્યાં 100 કરતાં વધુ બેડ હોય ત્યાં 10 બેડ કોરોના વોરિયર્સ માટે રીઝર્વ રાખવાના રહેશે.

Let's Connect

sm2p0