મોદી સરકારે ભારતીય રેલવેના 100% વીજળીકરણને આપી મંજૂરી - ભારતીય રેલવેએ 40,000 કિ.મી.થી વધુ રેલ માર્ગો (63% બ્રોડગેજ રૂટ) નું વીજળીકરણ પૂર્ણ કર્યું - વર્ષ 2009-14 દરમિયાન 3,835 કિ.મી.ની સાપેક્ષે વર્ષ 2014-20 દરમિયાન 18,605 કિ.મી રેલવે રૂટનું વીજળીકરણ કરાયું

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી સરકારે ભારતીય રેલવેના 100% વીજળીકરણને આપી મંજૂરી

- ભારતીય રેલવેએ 40,000 કિ.મી.થી વધુ રેલ માર્ગો (63% બ્રોડગેજ રૂટ) નું વીજળીકરણ પૂર્ણ કર્યું

- વર્ષ 2009-14 દરમિયાન 3,835 કિ.મી.ની સાપેક્ષે વર્ષ 2014-20 દરમિયાન 18,605 કિ.મી રેલવે રૂટનું વીજળીકરણ કરાયું

મોદી સરકારે ભારતીય રેલવેના 100% વીજળીકરણને આપી મંજૂરી - ભારતીય રેલવેએ 40,000 કિ.મી.થી વધુ રેલ માર્ગો (63% બ્રોડગેજ રૂટ) નું વીજળીકરણ પૂર્ણ કર્યું - વર્ષ 2009-14 દરમિયાન 3,835 કિ.મી.ની સાપેક્ષે વર્ષ 2014-20 દરમિયાન 18,605 કિ.મી રેલવે રૂટનું વીજળીકરણ કરાયું

Let's Connect

sm2p0