કોરોના સામે લડવા મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિમાં જનતાએ આપેલ ધનરાશિનો સુઆયોજિત ઉપયોગ કરતી રૂપાણી સરકાર • ગુજરાત આત્મનિર્ભર પેકેજ અન્વયે આરોગ્ય સુવિધાઓ સુદ્રઢ કરવા આરોગ્ય વિભાગને રૂ.100 કરોડ ફાળવ્યા • અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, ગાંધીનગર, જામનગર, ભાવનગર મહાનગરોને કોરોના સંક્રમણ સામે લડવા રૂ.100 કરોડની ફાળવણી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના સામે લડવા મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિમાં જનતાએ આપેલ ધનરાશિનો સુઆયોજિત ઉપયોગ કરતી રૂપાણી સરકાર

• ગુજરાત આત્મનિર્ભર પેકેજ અન્વયે આરોગ્ય સુવિધાઓ સુદ્રઢ કરવા આરોગ્ય વિભાગને રૂ.100 કરોડ ફાળવ્યા

• અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, ગાંધીનગર, જામનગર, ભાવનગર મહાનગરોને કોરોના સંક્રમણ સામે લડવા રૂ.100 કરોડની ફાળવણી

કોરોના સામે લડવા મુખ્યમંત્રી રાહતનિધિમાં જનતાએ આપેલ ધનરાશિનો સુઆયોજિત ઉપયોગ કરતી રૂપાણી સરકાર • ગુજરાત આત્મનિર્ભર પેકેજ અન્વયે આરોગ્ય સુવિધાઓ સુદ્રઢ કરવા આરોગ્ય વિભાગને રૂ.100 કરોડ ફાળવ્યા • અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, ગાંધીનગર, જામનગર, ભાવનગર મહાનગરોને કોરોના સંક્રમણ સામે લડવા રૂ.100 કરોડની ફાળવણી

Let's Connect

sm2p0