કોરોના વાયરસની પ્રવર્તમાન સ્થિતી સામે મક્ક્મતાથી લડવા રાજ્ય સરકારની મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત‬ ‪👉દરેક જિલ્લા મથકોએ 100 બેડની આઇસોલેશન હોસ્પિટલ બનાવાશે ‬ ‪👉આ આઇસોલેશન હોસ્પિટલમાં વેન્ટીલેટર સાથે 10 ICU અને 90 બેડની સુવિધા તાકીદે કરવામાં આવશે‬ ‪ ‬ ‪‪

IndiaFightsCorona‬, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona‬, GujaratFightsCovid19

કોરોના વાયરસની પ્રવર્તમાન સ્થિતી સામે મક્ક્મતાથી લડવા રાજ્ય સરકારની મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત‬

‪👉દરેક જિલ્લા મથકોએ 100 બેડની આઇસોલેશન હોસ્પિટલ બનાવાશે ‬

‪👉આ આઇસોલેશન હોસ્પિટલમાં વેન્ટીલેટર સાથે 10 ICU અને 90 બેડની સુવિધા તાકીદે કરવામાં આવશે‬
‪ ‬
‪#IndiaFightsCorona‬
‪#GujaratFightsCovid19

કોરોના વાયરસની પ્રવર્તમાન સ્થિતી સામે મક્ક્મતાથી લડવા રાજ્ય સરકારની મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત‬ ‪👉દરેક જિલ્લા મથકોએ 100 બેડની આઇસોલેશન હોસ્પિટલ બનાવાશે ‬ ‪👉આ આઇસોલેશન હોસ્પિટલમાં વેન્ટીલેટર સાથે 10 ICU અને 90 બેડની સુવિધા તાકીદે કરવામાં આવશે‬ ‪ ‬ ‪#IndiaFightsCorona‬ ‪#GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0