રાહુલ ગાંધી ગુજરાતમાં આવીને વિરોધનું રાજકારણ બંધ કરે અને તમે 10 વર્ષના શાસનમાં શું કર્યું એનો હિસાબ ગુજરાતની જનતાને આપે. આ ઉપરાંત Narendra Modi ની સરકાર બન્યા પછી કેન્દ્રની કોંગ્રેસ સરકાર દ્વારા ગુજરાત અને સરદાર સાહેબ સાથે જે અન્યાય થયા હતા તેનો અંત આવ્યો. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાહુલ ગાંધી ગુજરાતમાં આવીને વિરોધનું રાજકારણ બંધ કરે અને તમે 10 વર્ષના શાસનમાં શું કર્યું એનો હિસાબ ગુજરાતની જનતાને આપે. આ ઉપરાંત Narendra Modi ની સરકાર બન્યા પછી કેન્દ્રની કોંગ્રેસ સરકાર દ્વારા ગુજરાત અને સરદાર સાહેબ સાથે જે અન્યાય થયા હતા તેનો અંત આવ્યો.

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

રાહુલ ગાંધી ગુજરાતમાં આવીને વિરોધનું રાજકારણ બંધ કરે અને તમે 10 વર્ષના શાસનમાં શું કર્યું એનો હિસાબ ગુજરાતની જનતાને આપે. આ ઉપરાંત Narendra Modi ની સરકાર બન્યા પછી કેન્દ્રની કોંગ્રેસ સરકાર દ્વારા ગુજરાત અને સરદાર સાહેબ સાથે જે અન્યાય થયા હતા તેનો અંત આવ્યો. જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0