કોરોના મહામારીની લડત સામે રાજ્યની ગ્રામીણ મહિલાઓનું સવિશેષ યોગદાન ‬ 👉 વિવિધ જિલ્લાઓમાં કાર્યરત સ્વસહાય જૂથની મહિલાઓ દ્વારા 10 લાખથી વધુ માસ્કનું ઉત્પાદન કરાયું ‬ ‪‪

GujaratFightsCovid19‬, IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19‬, IndiaFightsCorona

કોરોના મહામારીની લડત સામે રાજ્યની ગ્રામીણ મહિલાઓનું સવિશેષ યોગદાન ‬

👉 વિવિધ જિલ્લાઓમાં કાર્યરત સ્વસહાય જૂથની મહિલાઓ દ્વારા 10 લાખથી વધુ માસ્કનું ઉત્પાદન કરાયું ‬

‪#GujaratFightsCovid19‬
‪#IndiaFightsCorona

કોરોના મહામારીની લડત સામે રાજ્યની ગ્રામીણ મહિલાઓનું સવિશેષ યોગદાન ‬ 👉 વિવિધ જિલ્લાઓમાં કાર્યરત સ્વસહાય જૂથની મહિલાઓ દ્વારા 10 લાખથી વધુ માસ્કનું ઉત્પાદન કરાયું ‬ ‪#GujaratFightsCovid19‬ ‪#IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0