10 કરોડ દેશવાસીઓ એ આરોગ્ય સેતુ એપ ને બનાવી પોતાની બોડીગાર્ડ આવો આપણે સૌ સાથે મળીને COVID-19 સામે લડવામાં ભારત ની મદદ કરીએ

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

10 કરોડ દેશવાસીઓ એ આરોગ્ય સેતુ એપ ને બનાવી પોતાની બોડીગાર્ડ

આવો આપણે સૌ સાથે મળીને COVID-19 સામે લડવામાં ભારત ની મદદ કરીએ

#IndiaFightsCorona

10 કરોડ દેશવાસીઓ એ આરોગ્ય સેતુ એપ ને બનાવી પોતાની બોડીગાર્ડ આવો આપણે સૌ સાથે મળીને COVID-19 સામે લડવામાં ભારત ની મદદ કરીએ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0