'શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના' એટલે સરકારની સંવેદનશીલતાનો યોગ્ય પરિચય આપતી યોજના. ગુજરાતના વિકાસના મૂળમાં રહેલા બાંધકામ શ્રમિકોને માત્ર 10 રૂપિયામાં પૌષ્ટિક ભોજન પૂરું પાડતી આ યોજના અત્યંત જરૂરી યોજના છે. પૂલ હોય, રસ્તા હોય કે મકાનો હોય, સખત મહેનત કરતા આ લોકોને સાત્વિક ભોજન પૂરતા પ્રમાણમાં મળે તે આવશ્યક છે. આ યોજના થકી સરકારે આ શ્રમિકોના શ્રમની કદર કરી છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

'શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના' એટલે સરકારની સંવેદનશીલતાનો યોગ્ય પરિચય આપતી યોજના. ગુજરાતના વિકાસના મૂળમાં રહેલા બાંધકામ શ્રમિકોને માત્ર 10 રૂપિયામાં પૌષ્ટિક ભોજન પૂરું પાડતી આ યોજના અત્યંત જરૂરી યોજના છે. પૂલ હોય, રસ્તા હોય કે મકાનો હોય, સખત મહેનત કરતા આ લોકોને સાત્વિક ભોજન પૂરતા પ્રમાણમાં મળે તે આવશ્યક છે. આ યોજના થકી સરકારે આ શ્રમિકોના શ્રમની કદર કરી છે.

'શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના' એટલે સરકારની સંવેદનશીલતાનો યોગ્ય પરિચય આપતી યોજના. ગુજરાતના વિકાસના મૂળમાં રહેલા બાંધકામ શ્રમિકોને માત્ર 10 રૂપિયામાં પૌષ્ટિક ભોજન પૂરું પાડતી આ યોજના અત્યંત જરૂરી યોજના છે. પૂલ હોય, રસ્તા હોય કે મકાનો હોય, સખત મહેનત કરતા આ લોકોને સાત્વિક ભોજન પૂરતા પ્રમાણમાં મળે તે આવશ્યક છે. આ યોજના થકી સરકારે આ શ્રમિકોના શ્રમની કદર કરી છે.

Let's Connect

sm2p0