બાંધકામ શ્રમિકો માટે સંવેદનશીલ ગુજરાત સરકારે કરેલો જરૂરી એવો એક નિર્ણય એટલે 'શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના'. આ યોજના હેઠળ બાંધકામ શ્રમિકોને તેઓ જ્યાં કામ કરતા હોય ત્યાં તેમજ વિવિધ કડિયાનાકાઓએ માત્ર 10 રૂ માં પૌષ્ટિક અને સાત્વિક ભોજન મળે છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

બાંધકામ શ્રમિકો માટે સંવેદનશીલ ગુજરાત સરકારે કરેલો જરૂરી એવો એક નિર્ણય એટલે 'શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના'. આ યોજના હેઠળ બાંધકામ શ્રમિકોને તેઓ જ્યાં કામ કરતા હોય ત્યાં તેમજ વિવિધ કડિયાનાકાઓએ માત્ર 10 રૂ માં પૌષ્ટિક અને સાત્વિક ભોજન મળે છે.

બાંધકામ શ્રમિકો માટે સંવેદનશીલ ગુજરાત સરકારે કરેલો જરૂરી એવો એક નિર્ણય એટલે 'શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના'. આ યોજના હેઠળ બાંધકામ શ્રમિકોને તેઓ જ્યાં કામ કરતા હોય ત્યાં તેમજ વિવિધ કડિયાનાકાઓએ માત્ર 10 રૂ માં પૌષ્ટિક અને સાત્વિક ભોજન મળે છે.

Let's Connect

sm2p0