શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના એ શ્રમિકોને પ્રતિષ્ઠા આપતી, મદદ કરતી અને એમની ચિંતા કરતી યોજના છે. કાળી મજૂરી કરતા શ્રમિકો 10 રૂ ના નજીવા ભાવે શુદ્ધ, પૌષ્ટિક અને કેલરીયુક્ત ભોજન પામે તે ભાજપ સરકારનો હેતુ છે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના એ શ્રમિકોને પ્રતિષ્ઠા આપતી, મદદ કરતી અને એમની ચિંતા કરતી યોજના છે. કાળી મજૂરી કરતા શ્રમિકો 10 રૂ ના નજીવા ભાવે શુદ્ધ, પૌષ્ટિક અને કેલરીયુક્ત ભોજન પામે તે ભાજપ સરકારનો હેતુ છે.

શ્રમિક અન્નપૂર્ણા યોજના એ શ્રમિકોને પ્રતિષ્ઠા આપતી, મદદ કરતી અને એમની ચિંતા કરતી યોજના છે. કાળી મજૂરી કરતા શ્રમિકો 10 રૂ ના નજીવા ભાવે શુદ્ધ, પૌષ્ટિક અને કેલરીયુક્ત ભોજન પામે તે ભાજપ સરકારનો હેતુ છે.

Let's Connect

sm2p0