વિશ્વના અન્ય દેશોની સરખામણીમાં ભારત કોરોના વાયરસને અટકાવવામાં મહદ અંશે સફળ રહ્યું છે.ભારતમાં 10 લાખની વસ્તીએ કોરોનાના માત્ર 9 કેસ અને મૃત્યુ દર 0.3 છે

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

વિશ્વના અન્ય દેશોની સરખામણીમાં ભારત કોરોના વાયરસને અટકાવવામાં મહદ અંશે સફળ રહ્યું છે.ભારતમાં 10 લાખની વસ્તીએ કોરોનાના માત્ર 9 કેસ અને મૃત્યુ દર 0.3 છે
#IndiaFightsCorona

વિશ્વના અન્ય દેશોની સરખામણીમાં ભારત કોરોના વાયરસને અટકાવવામાં મહદ અંશે સફળ રહ્યું છે.ભારતમાં 10 લાખની વસ્તીએ કોરોનાના માત્ર 9 કેસ અને મૃત્યુ દર 0.3 છે #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0