શાંત, સલામત, સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ ગુજરાતના નિર્માણમાં રૂપાણી સરકારનું વધુ એક નક્કર કદમ • ગુંડા વિરોધી કડક કાયદા માટે ‘ધ ગુજરાત ગુંડા એન્ડ એન્ટી સોશિયલ એકટીવિટીઝ (પ્રિવેન્શન) એકટ’ ઓર્ડિનન્સ માટે પ્રસ્તાવ રજુ કરાશે • ગુંડાગીરી કરનારા તત્વોને 10 વર્ષ સુધીની સખત કેદ અને રૂ.50 હજારનો દંડ કરાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

શાંત, સલામત, સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ ગુજરાતના નિર્માણમાં રૂપાણી સરકારનું વધુ એક નક્કર કદમ

• ગુંડા વિરોધી કડક કાયદા માટે ‘ધ ગુજરાત ગુંડા એન્ડ એન્ટી સોશિયલ એકટીવિટીઝ (પ્રિવેન્શન) એકટ’ ઓર્ડિનન્સ માટે પ્રસ્તાવ રજુ કરાશે

• ગુંડાગીરી કરનારા તત્વોને 10 વર્ષ સુધીની સખત કેદ અને રૂ.50 હજારનો દંડ કરાશે

શાંત, સલામત, સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ ગુજરાતના નિર્માણમાં રૂપાણી સરકારનું વધુ એક નક્કર કદમ • ગુંડા વિરોધી કડક કાયદા માટે ‘ધ ગુજરાત ગુંડા એન્ડ એન્ટી સોશિયલ એકટીવિટીઝ (પ્રિવેન્શન) એકટ’ ઓર્ડિનન્સ માટે પ્રસ્તાવ રજુ કરાશે • ગુંડાગીરી કરનારા તત્વોને 10 વર્ષ સુધીની સખત કેદ અને રૂ.50 હજારનો દંડ કરાશે

Let's Connect

sm2p0