ગુજરાત સરકારની સવર્ણો માટે સુવર્ણતક બિન અનામત વર્ગના યુવાનો માટે રાજ્ય સરકાર લાવી છે રોજગારલક્ષી યોજનાઓ. યોજનાઓ અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર કરશે રૂ. 10 લાખ સુધીની આર્થિક સહાય જેમાં પુરુષોને માત્ર 5% તથા મહિલાઓને 4% ના સાદા વ્યાજે આપવામાં આવશે ધિરાણ.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત સરકારની સવર્ણો માટે સુવર્ણતક

બિન અનામત વર્ગના યુવાનો માટે રાજ્ય સરકાર લાવી છે રોજગારલક્ષી યોજનાઓ. યોજનાઓ અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર કરશે રૂ. 10 લાખ સુધીની આર્થિક સહાય જેમાં પુરુષોને માત્ર 5% તથા મહિલાઓને 4% ના સાદા વ્યાજે આપવામાં આવશે ધિરાણ.

ગુજરાત સરકારની સવર્ણો માટે સુવર્ણતક બિન અનામત વર્ગના યુવાનો માટે રાજ્ય સરકાર લાવી છે રોજગારલક્ષી યોજનાઓ. યોજનાઓ અંતર્ગત રાજ્ય સરકાર કરશે રૂ. 10 લાખ સુધીની આર્થિક સહાય જેમાં પુરુષોને માત્ર 5% તથા મહિલાઓને 4% ના સાદા વ્યાજે આપવામાં આવશે ધિરાણ.

Let's Connect

sm2p0