અમદાવાદમાં કોરોના સંક્રમણ નિયંત્રણ માટે રૂપાણી સરકારનો એકશન પ્લાન 👉 અમદાવાદ મહાનગરમાં કન્ટેનમેન્ટ ઝોનના 10 વોર્ડના 160 સ્થળોએ યુદ્ધના ધોરણે આરોગ્ય તપાસણી-સર્વેલન્સ હાથ ધરવાની કાર્યયોજના 👉 સતત 15 દિવસ સુધી 40 ધનવંતરી રથ-મોબાઇલ મેડીકલ વાન સાથે સવારે 8 થી સાંજે 5 ચાર-ચાર પોઇન્ટ કવર કરશે મેડીકલ ટીમ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમદાવાદમાં કોરોના સંક્રમણ નિયંત્રણ માટે રૂપાણી સરકારનો એકશન પ્લાન

👉 અમદાવાદ મહાનગરમાં કન્ટેનમેન્ટ ઝોનના 10 વોર્ડના 160 સ્થળોએ યુદ્ધના ધોરણે આરોગ્ય તપાસણી-સર્વેલન્સ હાથ ધરવાની કાર્યયોજના
👉 સતત 15 દિવસ સુધી 40 ધનવંતરી રથ-મોબાઇલ મેડીકલ વાન સાથે સવારે 8 થી સાંજે 5 ચાર-ચાર પોઇન્ટ કવર કરશે મેડીકલ ટીમ

અમદાવાદમાં કોરોના સંક્રમણ નિયંત્રણ માટે રૂપાણી સરકારનો એકશન પ્લાન 👉 અમદાવાદ મહાનગરમાં કન્ટેનમેન્ટ ઝોનના 10 વોર્ડના 160 સ્થળોએ યુદ્ધના ધોરણે આરોગ્ય તપાસણી-સર્વેલન્સ હાથ ધરવાની કાર્યયોજના 👉 સતત 15 દિવસ સુધી 40 ધનવંતરી રથ-મોબાઇલ મેડીકલ વાન સાથે સવારે 8 થી સાંજે 5 ચાર-ચાર પોઇન્ટ કવર કરશે મેડીકલ ટીમ

Let's Connect

sm2p0