‪છેલ્લા 10-15 દિવસથી વિદેશથી કોઈ વ્યક્તિ આવી હોય તો તેઓને ક્વોરોન્ટાઇનમાં રહેવું જરૂરી છે‬ ‪✔️ હેલ્પલાઇન નંબર 104, AMC ની હેલ્પલાઇન નંબર 15503 અથવા 9726416131 નંબર પર ફોન કરી વિદેશથી આવેલી વ્યક્તિએ સંપર્ક કરવો ‬ ‪✔️ તેમને માસ્ક અને સેનિટાઈઝર સહિતની કીટ ઉપલબ્ધ કરાશે ‬

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

‪છેલ્લા 10-15 દિવસથી વિદેશથી કોઈ વ્યક્તિ આવી હોય તો તેઓને ક્વોરોન્ટાઇનમાં રહેવું જરૂરી છે‬

‪✔️ હેલ્પલાઇન નંબર 104, AMC ની હેલ્પલાઇન નંબર 15503 અથવા 9726416131 નંબર પર ફોન કરી વિદેશથી આવેલી વ્યક્તિએ સંપર્ક કરવો ‬

‪✔️ તેમને માસ્ક અને સેનિટાઈઝર સહિતની કીટ ઉપલબ્ધ કરાશે ‬
#IndiaFightsCorona

‪છેલ્લા 10-15 દિવસથી વિદેશથી કોઈ વ્યક્તિ આવી હોય તો તેઓને ક્વોરોન્ટાઇનમાં રહેવું જરૂરી છે‬ ‪✔️ હેલ્પલાઇન નંબર 104, AMC ની હેલ્પલાઇન નંબર 15503 અથવા 9726416131 નંબર પર ફોન કરી વિદેશથી આવેલી વ્યક્તિએ સંપર્ક કરવો ‬ ‪✔️ તેમને માસ્ક અને સેનિટાઈઝર સહિતની કીટ ઉપલબ્ધ કરાશે ‬ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0