👉 ધો.10 અને 12 ના 5 કરોડ વિદ્યાર્થીઓના પરિણામોના રેકોર્ડનું ડિજિટલાઈઝેશન કરાયું ‬ ‪👉 ધો.10 ના વર્ષ 1952થી જ્યારે ધો.12 ના વર્ષ 1978થી અત્યાર સુધીના તમામ વિદ્યાર્થીઓ તેમની માર્કશીટ ઓનલાઇન મેળવી શકશે‬ ‪👉 વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન અરજી કરી ઘેર બેઠા પ્રમાણપત્ર અને માર્કશીટ મેળવી શકશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉 ધો.10 અને 12 ના 5 કરોડ વિદ્યાર્થીઓના પરિણામોના રેકોર્ડનું ડિજિટલાઈઝેશન કરાયું ‬

‪👉 ધો.10 ના વર્ષ 1952થી જ્યારે ધો.12 ના વર્ષ 1978થી અત્યાર સુધીના તમામ વિદ્યાર્થીઓ તેમની માર્કશીટ ઓનલાઇન મેળવી શકશે‬

‪👉 વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન અરજી કરી ઘેર બેઠા પ્રમાણપત્ર અને માર્કશીટ મેળવી શકશે

👉 ધો.10 અને 12 ના 5 કરોડ વિદ્યાર્થીઓના પરિણામોના રેકોર્ડનું ડિજિટલાઈઝેશન કરાયું ‬ ‪👉 ધો.10 ના વર્ષ 1952થી જ્યારે ધો.12 ના વર્ષ 1978થી અત્યાર સુધીના તમામ વિદ્યાર્થીઓ તેમની માર્કશીટ ઓનલાઇન મેળવી શકશે‬ ‪👉 વિદ્યાર્થીઓ ઓનલાઈન અરજી કરી ઘેર બેઠા પ્રમાણપત્ર અને માર્કશીટ મેળવી શકશે

Let's Connect

sm2p0