ગુજરાત ગેસનો ઉપયોગ કરતા ઉદ્યોગ એકમો માટે રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 👉 માર્ચના બીજા પખવાડિયામાં જે કોઇપણ બીલ ડ્યૂ થતા હતા એ તમામ બીલોની ડ્યૂ ડેટ 10 મે કરવામાં આવી 👉 10 મેના દિવસે ગેસના ચાર્જ ડ્યૂ થાય તેને ભરવા માટે 23 જૂન સુધી 15 દિવસના ચાર હપ્તા કરી આપવામા આવ્યા

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ગેસનો ઉપયોગ કરતા ઉદ્યોગ એકમો માટે રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય

👉 માર્ચના બીજા પખવાડિયામાં જે કોઇપણ બીલ ડ્યૂ થતા હતા એ તમામ બીલોની ડ્યૂ ડેટ 10 મે કરવામાં આવી

👉 10 મેના દિવસે ગેસના ચાર્જ ડ્યૂ થાય તેને ભરવા માટે 23 જૂન સુધી 15 દિવસના ચાર હપ્તા કરી આપવામા આવ્યા

ગુજરાત ગેસનો ઉપયોગ કરતા ઉદ્યોગ એકમો માટે રૂપાણી સરકારનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય 👉 માર્ચના બીજા પખવાડિયામાં જે કોઇપણ બીલ ડ્યૂ થતા હતા એ તમામ બીલોની ડ્યૂ ડેટ 10 મે કરવામાં આવી 👉 10 મેના દિવસે ગેસના ચાર્જ ડ્યૂ થાય તેને ભરવા માટે 23 જૂન સુધી 15 દિવસના ચાર હપ્તા કરી આપવામા આવ્યા

Let's Connect

sm2p0