ગુજરાત નં. 1 છે અને રહેવાનું છે.ગુજરાતની વિકાસયાત્રા આગળ જ વધશે, એને કોઈ અવરોધી નહિ શકે.- શ્રી Vijay Rupani હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત નં. 1 છે અને રહેવાનું છે.ગુજરાતની વિકાસયાત્રા આગળ જ વધશે, એને કોઈ અવરોધી નહિ શકે.- શ્રી Vijay Rupani

હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

ગુજરાત નં. 1 છે અને રહેવાનું છે.ગુજરાતની વિકાસયાત્રા આગળ જ વધશે, એને કોઈ અવરોધી નહિ શકે.- શ્રી Vijay Rupani હું છું વિકાસ, હું છું ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0