ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવાની યાત્રામાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રાલયની પહેલ 👉 1 જૂનથી દેશની તમામ કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ બળ(CAPF) કૅન્ટીનમાં માત્ર સ્વદેશી ઉત્પાદનનું વેચાણ થશે 👉 આ નિયમ દેશભરની CAPF કેન્ટીનમાં 1 જૂન 2020થી લાગુ કરાશે

AatmanirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmanirbharBharat

ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવાની યાત્રામાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રાલયની પહેલ

👉 1 જૂનથી દેશની તમામ કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ બળ(CAPF) કૅન્ટીનમાં માત્ર સ્વદેશી ઉત્પાદનનું વેચાણ થશે

👉 આ નિયમ દેશભરની CAPF કેન્ટીનમાં 1 જૂન 2020થી લાગુ કરાશે

#AatmanirbharBharat

ભારતને આત્મનિર્ભર બનાવવાની યાત્રામાં કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રાલયની પહેલ 👉 1 જૂનથી દેશની તમામ કેન્દ્રીય સશસ્ત્ર પોલીસ બળ(CAPF) કૅન્ટીનમાં માત્ર સ્વદેશી ઉત્પાદનનું વેચાણ થશે 👉 આ નિયમ દેશભરની CAPF કેન્ટીનમાં 1 જૂન 2020થી લાગુ કરાશે #AatmanirbharBharat

Let's Connect

sm2p0