અનલોક-1 દરમિયાન હોટેલ,રેસ્ટોરન્ટ કે ફૂડ કોર્ટમાં જતી વખતે ભારત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા સૂચિત તકેદારી અવશ્ય રાખીએ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અનલોક-1 દરમિયાન હોટેલ,રેસ્ટોરન્ટ કે ફૂડ કોર્ટમાં જતી વખતે ભારત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા સૂચિત તકેદારી અવશ્ય રાખીએ

અનલોક-1 દરમિયાન હોટેલ,રેસ્ટોરન્ટ કે ફૂડ કોર્ટમાં જતી વખતે ભારત સરકારના આરોગ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા સૂચિત તકેદારી અવશ્ય રાખીએ

Let's Connect

sm2p0