અમારો પ્રયાસ હતો કે એક મહિના સુધી બધા શ્રમિક ભાઈઓ જ્યાં છે ત્યાં જ રહે જેથી તેઓ સંક્રમિત ના થાય તેમજ તેમના પરિજનો અને તેમનું ગામ સંક્રમિત ના થાય, અને જયારે તેઓ તેમના વતન પહોંચે ત્યારે ત્યાં તેમના સ્વાસ્થ્ય અને રહેવા માટેની પૂરતી વ્યવસ્થાઓ હોય. અને તેના માટે અમે એપ્રિલ મહિનામાં જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરી અને 1 મે થી ટ્રેન સેવા શરુ કરી. : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

અમારો પ્રયાસ હતો કે એક મહિના સુધી બધા શ્રમિક ભાઈઓ જ્યાં છે ત્યાં જ રહે જેથી તેઓ સંક્રમિત ના થાય તેમજ તેમના પરિજનો અને તેમનું ગામ સંક્રમિત ના થાય,

અને જયારે તેઓ તેમના વતન પહોંચે ત્યારે ત્યાં તેમના સ્વાસ્થ્ય અને રહેવા માટેની પૂરતી વ્યવસ્થાઓ હોય.

અને તેના માટે અમે એપ્રિલ મહિનામાં જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરી અને 1 મે થી ટ્રેન સેવા શરુ કરી. : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ

અમારો પ્રયાસ હતો કે એક મહિના સુધી બધા શ્રમિક ભાઈઓ જ્યાં છે ત્યાં જ રહે જેથી તેઓ સંક્રમિત ના થાય તેમજ તેમના પરિજનો અને તેમનું ગામ સંક્રમિત ના થાય, અને જયારે તેઓ તેમના વતન પહોંચે ત્યારે ત્યાં તેમના સ્વાસ્થ્ય અને રહેવા માટેની પૂરતી વ્યવસ્થાઓ હોય. અને તેના માટે અમે એપ્રિલ મહિનામાં જરૂરી વ્યવસ્થાઓ કરી અને 1 મે થી ટ્રેન સેવા શરુ કરી. : કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ

Let's Connect

sm2p0