રાજ્યની ભાજપ સરકારનો નાના,લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને રાહત આપતો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય: 👉 રાજ્ય સરકારે નાના,મધ્યમ, લઘુ તથા માંદા ઊદ્યોગ એકમોને પૂન:જીવિત કરવાના ઉદ્દેશથી વીજ દરમાં યુનિટ દીઠ રૂ.1 ની રાહત આપવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો 👉 આ રિએમ્બર્સમેન્ટ 4 વર્ષના સમયગાળા માટે અપાશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજ્યની ભાજપ સરકારનો નાના,લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને રાહત આપતો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય:

👉 રાજ્ય સરકારે નાના,મધ્યમ, લઘુ તથા માંદા ઊદ્યોગ એકમોને પૂન:જીવિત કરવાના ઉદ્દેશથી વીજ દરમાં યુનિટ દીઠ રૂ.1 ની રાહત આપવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો

👉 આ રિએમ્બર્સમેન્ટ 4 વર્ષના સમયગાળા માટે અપાશે

રાજ્યની ભાજપ સરકારનો નાના,લઘુ અને મધ્યમ ઉદ્યોગોને રાહત આપતો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય: 👉 રાજ્ય સરકારે નાના,મધ્યમ, લઘુ તથા માંદા ઊદ્યોગ એકમોને પૂન:જીવિત કરવાના ઉદ્દેશથી વીજ દરમાં યુનિટ દીઠ રૂ.1 ની રાહત આપવાનો મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય કર્યો 👉 આ રિએમ્બર્સમેન્ટ 4 વર્ષના સમયગાળા માટે અપાશે

Let's Connect

sm2p0