કોરોના સામેની લડાઈમાં રાજ્ય સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય‬ ‪- રાજ્યના મુખ્યમંત્રી,મંત્રીઓ અને તમામ ધારાસભ્યો મળતા વેતનમાં 1 વર્ષ માટે 30% નો ઘટાડો કરાયો ‬ ‪- રાજ્યના તમામ ધારાસભ્યોને મળતી 1.50 કરોડની MLA લેડ ગ્રાન્ટ પણ 1 વર્ષ સુધી કોરોના સામે પ્રજાના હિતમાં થનારા ખર્ચ માટે વાપરવામાં આવશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કોરોના સામેની લડાઈમાં રાજ્ય સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય‬

‪- રાજ્યના મુખ્યમંત્રી,મંત્રીઓ અને તમામ ધારાસભ્યો મળતા વેતનમાં 1 વર્ષ માટે 30% નો ઘટાડો કરાયો ‬

‪- રાજ્યના તમામ ધારાસભ્યોને મળતી 1.50 કરોડની MLA લેડ ગ્રાન્ટ પણ 1 વર્ષ સુધી કોરોના સામે પ્રજાના હિતમાં થનારા ખર્ચ માટે વાપરવામાં આવશે

કોરોના સામેની લડાઈમાં રાજ્ય સરકારનો ઐતિહાસિક નિર્ણય‬ ‪- રાજ્યના મુખ્યમંત્રી,મંત્રીઓ અને તમામ ધારાસભ્યો મળતા વેતનમાં 1 વર્ષ માટે 30% નો ઘટાડો કરાયો ‬ ‪- રાજ્યના તમામ ધારાસભ્યોને મળતી 1.50 કરોડની MLA લેડ ગ્રાન્ટ પણ 1 વર્ષ સુધી કોરોના સામે પ્રજાના હિતમાં થનારા ખર્ચ માટે વાપરવામાં આવશે

Let's Connect

sm2p0