👉1 એપ્રિલ 2020 થી રાજ્યના 60 લાખ રાશન કાર્ડ ધારક પરિવારોને વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ કરવામાં આવશે‬ ‪👉 રેશનકાર્ડ ન હોય તેવા પરિવારોને પણ 4 એપ્રિલથી અન્ન બ્રહ્મ યોજના અંતર્ગત અનાજ અપાશે‬ ‪👉 શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમા આવેલી અનાજ દળવાની ઘંટી-ફલોર મિલ્સ ચાલુ રખાશે‬ ‪

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

👉1 એપ્રિલ 2020 થી રાજ્યના 60 લાખ રાશન કાર્ડ ધારક પરિવારોને વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ કરવામાં આવશે‬

‪👉 રેશનકાર્ડ ન હોય તેવા પરિવારોને પણ 4 એપ્રિલથી અન્ન બ્રહ્મ યોજના અંતર્ગત અનાજ અપાશે‬

‪👉 શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમા આવેલી અનાજ દળવાની ઘંટી-ફલોર મિલ્સ ચાલુ રખાશે‬
‪#GujaratFightsCovid19

👉1 એપ્રિલ 2020 થી રાજ્યના 60 લાખ રાશન કાર્ડ ધારક પરિવારોને વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ કરવામાં આવશે‬ ‪👉 રેશનકાર્ડ ન હોય તેવા પરિવારોને પણ 4 એપ્રિલથી અન્ન બ્રહ્મ યોજના અંતર્ગત અનાજ અપાશે‬ ‪👉 શહેરી અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમા આવેલી અનાજ દળવાની ઘંટી-ફલોર મિલ્સ ચાલુ રખાશે‬ ‪#GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0