આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનની મજબૂત શરૂઆત - 1 જૂન 2020 ના રોજ રૂ.3,200 કરોડની કોલેટરલ મુક્ત લોનને મંજૂરી આપવામાં આવી - એક જ દિવસમાં 3000 થી વધુ ટાયર -2 શહેરોના નાના ઉદ્યોગોને ફાયદો થયો. - પગાર, ભાડુ અને પુનર્ગઠન ખર્ચની ચુકવણી કરવી બનશે સરળ

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનની મજબૂત શરૂઆત

- 1 જૂન 2020 ના રોજ રૂ.3,200 કરોડની કોલેટરલ મુક્ત લોનને મંજૂરી આપવામાં આવી

- એક જ દિવસમાં 3000 થી વધુ ટાયર -2 શહેરોના નાના ઉદ્યોગોને ફાયદો થયો.

- પગાર, ભાડુ અને પુનર્ગઠન ખર્ચની ચુકવણી કરવી બનશે સરળ

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાનની મજબૂત શરૂઆત - 1 જૂન 2020 ના રોજ રૂ.3,200 કરોડની કોલેટરલ મુક્ત લોનને મંજૂરી આપવામાં આવી - એક જ દિવસમાં 3000 થી વધુ ટાયર -2 શહેરોના નાના ઉદ્યોગોને ફાયદો થયો. - પગાર, ભાડુ અને પુનર્ગઠન ખર્ચની ચુકવણી કરવી બનશે સરળ

Let's Connect

sm2p0