👉કોરોના સંકટમાં આરોગ્યના આશીર્વાદ સમાન ધમણ-1 વેન્ટિલેટર 👉 મેડિકલ ડિવાઈસ રુલ્સ-2017 હેઠળ ધમણ-1ને DCGIના લાયસન્સની આવશ્યકતા નથી.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

👉કોરોના સંકટમાં આરોગ્યના આશીર્વાદ સમાન ધમણ-1 વેન્ટિલેટર

👉 મેડિકલ ડિવાઈસ રુલ્સ-2017 હેઠળ ધમણ-1ને DCGIના લાયસન્સની આવશ્યકતા નથી.

👉કોરોના સંકટમાં આરોગ્યના આશીર્વાદ સમાન ધમણ-1 વેન્ટિલેટર 👉 મેડિકલ ડિવાઈસ રુલ્સ-2017 હેઠળ ધમણ-1ને DCGIના લાયસન્સની આવશ્યકતા નથી.

Let's Connect

sm2p0