👉 પીએમ ઈ-વિદ્યા પ્રોગ્રામથી ડિજીટલ ઓનલાઈન શિક્ષણ 👉ઈ-શિક્ષણ માટે ‘દીક્ષા’ હેઠળ વન નેશન વન ડીજીટલ પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરાશએ 👉 ધોરણ 1 થી 12 માટે પ્રત્યેક ક્લાસ માટે એક ચેનલ - વન ક્લાસ વન ચેનલ રેડિયો, કોમ્યુનિટી રેડિયો અને પોડકાસ્ટનો મહત્તમ ઉપયોગ કરાશે

AatmaNirbharApnaBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharApnaBharat

👉 પીએમ ઈ-વિદ્યા પ્રોગ્રામથી ડિજીટલ ઓનલાઈન શિક્ષણ
👉ઈ-શિક્ષણ માટે ‘દીક્ષા’ હેઠળ વન નેશન વન ડીજીટલ પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરાશએ
👉 ધોરણ 1 થી 12 માટે પ્રત્યેક ક્લાસ માટે એક ચેનલ - વન ક્લાસ વન ચેનલ
રેડિયો, કોમ્યુનિટી રેડિયો અને પોડકાસ્ટનો મહત્તમ ઉપયોગ કરાશે

#AatmaNirbharApnaBharat

👉 પીએમ ઈ-વિદ્યા પ્રોગ્રામથી ડિજીટલ ઓનલાઈન શિક્ષણ 👉ઈ-શિક્ષણ માટે ‘દીક્ષા’ હેઠળ વન નેશન વન ડીજીટલ પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરાશએ 👉 ધોરણ 1 થી 12 માટે પ્રત્યેક ક્લાસ માટે એક ચેનલ - વન ક્લાસ વન ચેનલ રેડિયો, કોમ્યુનિટી રેડિયો અને પોડકાસ્ટનો મહત્તમ ઉપયોગ કરાશે #AatmaNirbharApnaBharat

Let's Connect

sm2p0