👉 કૃષિ અને કૃષિ સંબંધિત ઉદ્યોગોનું સશક્તિકરણ કરી રહી છે મોદી સરકાર 👉 કૃષિ સંબંધિત માળખાકિય સુવિધાઓને ગતિ આપવા માટે રૂ.1 લાખ કરોડનું ધિરાણ 👉 સૂક્ષ્મ ખાદ્ય ઉદ્યોગો માટે રૂ.10,000 કરોડની યોજના

1YearOfModi2

BJP | BJP Gujarat,  1YearOfModi2

👉 કૃષિ અને કૃષિ સંબંધિત ઉદ્યોગોનું સશક્તિકરણ કરી રહી છે મોદી સરકાર

👉 કૃષિ સંબંધિત માળખાકિય સુવિધાઓને ગતિ આપવા માટે રૂ.1 લાખ કરોડનું ધિરાણ

👉 સૂક્ષ્મ ખાદ્ય ઉદ્યોગો માટે રૂ.10,000 કરોડની યોજના
#1YearOfModi2

👉 કૃષિ અને કૃષિ સંબંધિત ઉદ્યોગોનું સશક્તિકરણ કરી રહી છે મોદી સરકાર 👉 કૃષિ સંબંધિત માળખાકિય સુવિધાઓને ગતિ આપવા માટે રૂ.1 લાખ કરોડનું ધિરાણ 👉 સૂક્ષ્મ ખાદ્ય ઉદ્યોગો માટે રૂ.10,000 કરોડની યોજના #1YearOfModi2

Let's Connect

sm2p0