ગુજરાત માં કોરોના વાયરસ સામે તકેદારીનાં પગલાં રૂપે રાજ્ય સરકારે કરેલા મહત્વના નિર્ણયો 👉 સરકાર માન્ય સસ્તા અનાજની દુકાનો પરથી અનાજ મેળવતા કાર્ડ ધારકોને 1 મહિનાનું અનાજ એડવાન્સમાં અપાશે 👉 નિરાધાર-વૃદ્ધ-દિવ્યાંગો સહિત રાજ્ય સરકારની માસિક સહાય-પેન્શન મેળવતા લાભાર્થીઓને 1 મહિનાનું પેન્શન એડવાન્સ અપાશે

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

ગુજરાત માં કોરોના વાયરસ સામે તકેદારીનાં પગલાં રૂપે રાજ્ય સરકારે કરેલા મહત્વના નિર્ણયો

👉 સરકાર માન્ય સસ્તા અનાજની દુકાનો પરથી અનાજ મેળવતા કાર્ડ ધારકોને 1 મહિનાનું અનાજ એડવાન્સમાં અપાશે

👉 નિરાધાર-વૃદ્ધ-દિવ્યાંગો સહિત રાજ્ય સરકારની માસિક સહાય-પેન્શન મેળવતા લાભાર્થીઓને 1 મહિનાનું પેન્શન એડવાન્સ અપાશે
#IndiaFightsCorona

ગુજરાત માં કોરોના વાયરસ સામે તકેદારીનાં પગલાં રૂપે રાજ્ય સરકારે કરેલા મહત્વના નિર્ણયો 👉 સરકાર માન્ય સસ્તા અનાજની દુકાનો પરથી અનાજ મેળવતા કાર્ડ ધારકોને 1 મહિનાનું અનાજ એડવાન્સમાં અપાશે 👉 નિરાધાર-વૃદ્ધ-દિવ્યાંગો સહિત રાજ્ય સરકારની માસિક સહાય-પેન્શન મેળવતા લાભાર્થીઓને 1 મહિનાનું પેન્શન એડવાન્સ અપાશે #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0