• સંકટ સમયે સહાય માટે સદાય તત્પર રહેતી રૂપાણી સરકાર • આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજનાના બીજા ચરણનો 1 જુલાઈ થી થશે શુભારંભ • યોજનાના ફોર્મ 1 જુલાઈ, 2020 થી સહકારી બેંકોમાંથી મેળવી શકાશે જેને 30 સપ્ટેમ્બર, 2020 સુધીમાં સહકારી બેંકમાં જમા કરાવવાના રહેશે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

• સંકટ સમયે સહાય માટે સદાય તત્પર રહેતી રૂપાણી સરકાર

• આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજનાના બીજા ચરણનો 1 જુલાઈ થી થશે શુભારંભ

• યોજનાના ફોર્મ 1 જુલાઈ, 2020 થી સહકારી બેંકોમાંથી મેળવી શકાશે જેને 30 સપ્ટેમ્બર, 2020 સુધીમાં સહકારી બેંકમાં જમા કરાવવાના રહેશે

• સંકટ સમયે સહાય માટે સદાય તત્પર રહેતી રૂપાણી સરકાર • આત્મનિર્ભર ગુજરાત સહાય યોજનાના બીજા ચરણનો 1 જુલાઈ થી થશે શુભારંભ • યોજનાના ફોર્મ 1 જુલાઈ, 2020 થી સહકારી બેંકોમાંથી મેળવી શકાશે જેને 30 સપ્ટેમ્બર, 2020 સુધીમાં સહકારી બેંકમાં જમા કરાવવાના રહેશે

Let's Connect

sm2p0