ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 09.08.2017 દુનિયામાં સાર્વજનિક જીવન કેવું હોવું જોઈએ તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પૂરું પાડ્યું છે - શ્રી Amit Shah રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી અમિતભાઈ શાહ ગુજરાત અને દેશનું ગૌરવ વધારવા રાજયસભામાં પદભાર સંભાળશે અને રાજકારણમાં એક નવી સંસ્કૃતિનો ઉદય આના કારણે થવાનો છે. - શ્રી Bhupender Yadav BJP ભાજપાના દરેક કાર્યકર પાસે સેવાભાવ નિષ્ઠાભાવ અને પ્રામાણિકતા છે તે લઈને ગુજરાતની સેવામાં તેમજ વિકાસમાં સહભાગી બનીએ - શ્રી Jitu Vaghani વધુ વાંચવા : https://goo.gl/iMEjvC | https://goo.gl/WFG7GM

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 09.08.2017

દુનિયામાં સાર્વજનિક જીવન કેવું હોવું જોઈએ તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પૂરું પાડ્યું છે - શ્રી Amit Shah

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી અમિતભાઈ શાહ ગુજરાત અને દેશનું ગૌરવ વધારવા રાજયસભામાં પદભાર સંભાળશે અને રાજકારણમાં એક નવી સંસ્કૃતિનો ઉદય આના કારણે થવાનો છે. - શ્રી Bhupender Yadav BJP

ભાજપાના દરેક કાર્યકર પાસે સેવાભાવ નિષ્ઠાભાવ અને પ્રામાણિકતા છે તે લઈને ગુજરાતની સેવામાં તેમજ વિકાસમાં સહભાગી બનીએ - શ્રી Jitu Vaghani

વધુ વાંચવા : https://goo.gl/iMEjvC | https://goo.gl/WFG7GM

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 09.08.2017 દુનિયામાં સાર્વજનિક જીવન કેવું હોવું જોઈએ તેનું ઉત્તમ ઉદાહરણ શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પૂરું પાડ્યું છે - શ્રી Amit Shah રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી અમિતભાઈ શાહ ગુજરાત અને દેશનું ગૌરવ વધારવા રાજયસભામાં પદભાર સંભાળશે અને રાજકારણમાં એક નવી સંસ્કૃતિનો ઉદય આના કારણે થવાનો છે. - શ્રી Bhupender Yadav BJP ભાજપાના દરેક કાર્યકર પાસે સેવાભાવ નિષ્ઠાભાવ અને પ્રામાણિકતા છે તે લઈને ગુજરાતની સેવામાં તેમજ વિકાસમાં સહભાગી બનીએ - શ્રી Jitu Vaghani વધુ વાંચવા : https://goo.gl/iMEjvC | https://goo.gl/WFG7GM

Let's Connect

sm2p0