ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 06.06.2017 વિસ્તારકોને અભૂતપુર્વ આદર, સત્કાર, પ્રેમ આપનાર ગુજરાતની પ્રજાને આભાર વ્યક્ત કરતાં પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી વધુ વાંચવા: https://goo.gl/ODk3MA

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 06.06.2017

વિસ્તારકોને અભૂતપુર્વ આદર, સત્કાર, પ્રેમ આપનાર ગુજરાતની પ્રજાને આભાર વ્યક્ત કરતાં પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી

વધુ વાંચવા: https://goo.gl/ODk3MA

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. 06.06.2017 વિસ્તારકોને અભૂતપુર્વ આદર, સત્કાર, પ્રેમ આપનાર ગુજરાતની પ્રજાને આભાર વ્યક્ત કરતાં પ્રદેશ પ્રમુખશ્રી જીતુભાઈ વાઘાણી વધુ વાંચવા: https://goo.gl/ODk3MA

Let's Connect

sm2p0