અગર ક્ષેત્રના ઉદ્યમીઓ સાથે મુખ્યમંત્રીશ્રીનો સીધો સંવાદ, નિહાળો માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને "મોકળા મને" કાર્યક્રમમાં. તારીખ: 05/12/2019, સમય: સાંજે 4.00 કલાકે. નિહાળો લાઈવ : Facebook.com/BJP4Gujarat Twitter.com/BJP4Gujarat Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

અગર ક્ષેત્રના ઉદ્યમીઓ સાથે મુખ્યમંત્રીશ્રીનો સીધો સંવાદ,

નિહાળો માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને "મોકળા મને" કાર્યક્રમમાં.

તારીખ: 05/12/2019, સમય: સાંજે 4.00 કલાકે.

નિહાળો લાઈવ :

Facebook.com/BJP4Gujarat
Twitter.com/BJP4Gujarat
Youtube.com/BJP4Gujarat

અગર ક્ષેત્રના ઉદ્યમીઓ સાથે મુખ્યમંત્રીશ્રીનો સીધો સંવાદ, નિહાળો માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીને "મોકળા મને" કાર્યક્રમમાં. તારીખ: 05/12/2019, સમય: સાંજે 4.00 કલાકે. નિહાળો લાઈવ : Facebook.com/BJP4Gujarat Twitter.com/BJP4Gujarat Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0