આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ - કૃષિ, પશુપાલન અને મત્સ્યોધ્યોગ માટે - ખેડુતોને 0%ના વ્યાજના દરે પાક ધિરાણ મળશે,પાક ધિરાણ ઉપરનું 3% વ્યાજ ભારત સરકાર અને 4% વ્યાજ ગુજરાત સરકાર ચુકવશે.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ

- કૃષિ, પશુપાલન અને મત્સ્યોધ્યોગ માટે

- ખેડુતોને 0%ના વ્યાજના દરે પાક ધિરાણ મળશે,પાક ધિરાણ ઉપરનું 3% વ્યાજ ભારત સરકાર અને 4% વ્યાજ ગુજરાત સરકાર ચુકવશે.

આત્મનિર્ભર ગુજરાત પેકેજ - કૃષિ, પશુપાલન અને મત્સ્યોધ્યોગ માટે - ખેડુતોને 0%ના વ્યાજના દરે પાક ધિરાણ મળશે,પાક ધિરાણ ઉપરનું 3% વ્યાજ ભારત સરકાર અને 4% વ્યાજ ગુજરાત સરકાર ચુકવશે.

Let's Connect

sm2p0